Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci ve školství bych Vás rád seznámil s postojem naší školy.

V pondělí 27. listopadu bude provoz řady škol omezen na základě vyhlášení stávky. Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny plně podporují důvody stávky. Stanovisko pedagogické rady je, že podpoří tuto stávku tímto písemným vyjádřením.
Provoz naší školy v tento den omezen nebude.
Pokud by však jakýkoliv zaměstnanec chtěl i přesto stávku podpořit osobně, toto právo mu zcela jistě upírat nebudu.

Nedostatek finančních prostředků (v rámci plánovaných úsporných opatření) by ve školách mimo jiné způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga a nepedagogické zaměstnance by například ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či zajištění provozu ve stávajícím režimu. Snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje by pak omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Plánované škrty v oblastech školství se dotknou i naší školy, nejvíce nás znepokojují zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), sloužící mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.
  3. Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), což se dotkne především škol využívajících tento nástroj intenzivně ke zkvalitnění výuky. (spojování ročníků, zamezení možnosti výuky v menších skupinách, …).
  4. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd).

Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu). Finance na provozní zaměstnance jsou dlouhodobě podhodnocené a mají být ještě nižší. Toto jsou hlavní důvody, proč stávku podporujeme.

Ve Chvalšinách dne 20.11.2023

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 


Prohlášení provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ Chvalšiny

Chystané změny ve financování škol zhorší i podmínky pro provozní zaměstnance.

Bojíme se o svá místa a nesouhlasíme se snížením objemu peněz na naše platy. Proto souhlasíme s jednodenní stávkou vyhlášenou ČMOS PŠ.

Naše fyzická celodenní nepřítomnost na pracovišti by omezila rodiče, děti, ale třeba i seniory a ostatní, kteří využívají služeb naší kuchyně. Byl by omezen i běžný provoz školy (úklid, opravy, topení atd.). A to nechceme. Stávku podpoříme tímto prohlášením.

Pokud by však nedošlo k dohodě mezi vládou a odbory, a následovalo by vyhlášení další stávky, zvážíme, zda se připojíme aktivním protestem.

20.11.2023

Provozní zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny

 


ke stažení: