Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

Správce (Zpracovatel) Vašich osobních údajů je Základní škola Mateřská škola Chvalšiny, Chvalšiny 150, 382 08 Chvalšiny, IČO: 60084316, IZO: 060084316 zastoupená ředitelem školy, Mgr. Petrem Holbou.

Správce má odpovědnost za plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel

Jako  správce zpracováváme tyto osobní údaje:

Pro zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého bydliště; místo pobytu pro doručování, popřípadě místo pobytu na území České Republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České Republiky; údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných  opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na  průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole; jméno a příjmení zákonných zástupců; místo trvalého pobytu zákonných zástupců, popřípadě jejich kontaktní adresa

Pro ostatní záležitosti spojené s organizací vzdělávání v ZŠ a MŠ Chvalšiny
Organizování mimoškolních akcí, kurzů a zájezdů (seznamy žáků).
Organizování soutěží a olympiád, zveřejnění výsledků v prostorách školy a na webových stránkách školy.
Jména osob, která budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny (jméno a příjmení osoby).
Kontakt na zákonného zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělání ve škole (email, telefonní číslo).
Kontakt na zákonného zástupce (včetně účtů) pro účel vedení školní jídelny.
Zdravotní pojišťovna dítěte pro účel zpracování údajů v rámci BOZP (úrazy).
Kontakt na zákonného zástupce, není-li shodný s adresou dítěte.
Pořizování digitálních záznamů dítěte a jejich případné zveřejnění v prostorách školy, na webových stránkách školy a ve zpravodaji Obce Chvalšiny.
Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivách školy (slohové práce, výtvarné práce, vědecké práce, …)

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • plnění právní povinnosti
 • oprávněný zájem správce údajů
 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • životně důležitý zájem

 

Odkud získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: písemné přihlášky a žádosti; přímá písemná, osobní, telefonická nebo elektronická komunikace.

 

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

 V souladu s Nařízením máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako správce údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

 

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.

 

Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let

 

Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek

 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
 • zpracování nemá právní základ, nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
 • Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 

Právo na přenositelnost údajů

Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnout osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a.

 

Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti  zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo životně důležitého zájmu.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze zákona, smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro účely uvedené v informovaném souhlasu po dobu trvání souhlasu se zpracováním
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro matriku a evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovateli, jehož součinnost vyplívá z Nařízení. Vaše osobní údaje nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Osobní data jsou subjektům poskytována pouze v případě výjimečné události postihující daného žáka. V případě, že jsou data těmto subjektům sdělena, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Evropskou.

 


 ke stažení: