Po projednání se zřizovatelem školy bude provoz MŠ v době letních prázdnin přerušen  v době:

od pondělí 29. 7. 2019 do pátku 30. 8. 2019

V době přerušení provozu je možné po dohodě s ředitelem/kou příslušné MŠ využít některé z otevřených MŠ v okolí,  případně využít služeb osob zajišťujících hlídání dětí jako službu na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

V době přerušení provozu MŠ stanovuji podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

    • červenec:   320 ,-
    • srpen:             0 ,-

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud nebyl s ředitelem školy dohodnut jiný termín splatnosti úplaty.

 

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019

 

Ve Chvalšinách 30. 5. 2019

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

 

 

Zápis do MŠ bude probíhat ve dvou fázích. Od 30.4. - 4.5. 2018 si rodiče v MŠ vyzvednou potřebné formuláře tj. Žádost o přijetí, Evidenční list,.... zároveň při vyzvedávání formulářů dostanou evidenční číslo žadatele a vyberou si termín - tj. datum a čas osobního pohovoru, při  kterém odevzdají vyplněné a potvrzené formuláře. Osobní pohovory budou probíhat ve dnech 9.5. - 11.5. 2018. V dohodnutou dobu se rodič/rodiče dostaví na krátký vstupní pohovor i s přihlašovaným dítětem.
V zákonem stanovené lhůtě pak bude seznam přijatých dětí (pod přiděleným evidenčním číslem) zveřejněn na webových stránkách školy, a na veřejně přístupných nástěnkách v MŠ. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně poštou.

-- 
S pozdravem 

Dana Pimparová DiS.
uč. pověřená vedením MŠ Chvalšiny
tel: 728 762 613