Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny

Chvalšiny 198,

382 08 Chvalšiny

 

Tel. 380 739 109

mobil: 725 790 631

 

 web: www.zschvalsiny.cz       

 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace rodičům pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, 
dovoluji si vám touto cestou podat nejdůležitější informace týkající se letošního školního roku. 
Vzhledem k šíření nemoci COVID-19, budou celý školní rok 2020/2021, provázet zvýšená bezpečnostní hygienická opatření. Dle vyhlášky MZ a Manuálu MŠMT musí učitelky MŠ provádět důsledný ranní hygienický filtr, kdy dítě s náznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění nesmí být přijato do kolektivu. Zároveň v souladu s manuálem MŠMT, žádáme, aby se rodiče v prostorách MŠ pohybovali pouze po nezbytně nutnou dobu (v případě zvýšeného rizika pak vždy v rouškách – dle doporučení hyg. stanice). Při podezření, či při potvrzení nákazy COVID-19 ve vašem okolí, prosím neprodleně informujte vedení MŠ a s dítětem nechoďte do kolektivu ostatních dětí.
Dalším nepříjemným opatřením je doporučení MŠMT, nepořádat žádné hromadné sportovní, společenské a kulturní akce v prostorách škol a to zejména v podzimním a zimním období, v době kulminace respiračních chorob. V letošním roce tak zřejmě nebudeme v tomto období pořádat žádné společné akce s rodiči.
Na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd najdete seznamy dětí a „značku“ Vašeho dítěte.
Třídu Koťátek v přízemí MŠ povede D. Pimparová DiS. a L. Ruschaková,
třídu Sluníček v prvním patře MŠ povede Bc. M. Lamačová a Š.  Mácsayová.
 
Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020
 
Třídy budou opět věkově smíšené tj. od 2 do 7 let. 
Veškeré dotazy směřujte učitelce pověřené vedením MŠ – D.  Pimparová DiS. tel. 728 762 613,
případně řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny - Mgr. P. Holba – 380 739 117.
 
Provozní doba mateřské školy:    6.30 – 16.30 hod..
 
Úplata za předškolní vzdělávání pro šk.r. 2020/2021: 
 
Výše úplaty činí 320,- Kč měsíčně.  Možnost snížení a osvobození od úplaty viz. Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2020/2021 (k  nahlédnutí na nástěnce v MŠ)
 
Pokud dítě bude řádně omluveno a do MŠ, nebo po omluvě nedocházelo celý kalendářní měsíc, může rodič podat žádost o snížení úplaty v daném měsíci (220,- Kč).  
 
Úplatu neplatí děti v posledním kalendářním roce před zahájením školní docházky, děti s odkladem školní docházky úplatu platí v plné výši!  
 
Osvobozen od úplaty může být, na základě podané žádosti, rodič pobírající dávky v hmotné nouzi. 
 
Způsob úhrady školného: 
bezhotovostní - svolením k  inkasu (potřebný formulář je možno vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ, popř. u  ekonomky školy)
v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.
 Úplatu je nutné uhradit nejpozději do 15. dne příslušného měsíce
(platbu v hotovosti plaťte prosím pouze první dvě pondělí v měsíci, děkujeme za pochopení)
 
Prázdniny ve školním roce 2020/2021 
 
  • podzimní     29. října – 30. října  2020 - MŠ v provozu
  • Ředitelské volno:   21. - 22. 12. 2020 - MŠ uzavřena
  • vánoční     23. prosince 2020 - 3. ledna 2021 - MŠ uzavřena
  • pololetní     29. ledna 2021  (pátek) -  MŠ v provozu
  • jarní     15. – 21. února 2021 -  MŠ v provozu
  • velikonoční 1. dubna 2021 (čtvrtek) -  MŠ v provozu
  • hlavní     1. července  -  31. srpna 2021
(předpokládaný termín uzavření MŠ v době hlavních prázdnin je od pondělí 26. července do úterý 31. srpna 2021)
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021
 
V době vánočních prázdnin a v předem ohlášené době letních prázdnin je po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ přerušen – MŠ je uzavřena 
V době vedlejších prázdnin je provoz MŠ zajištěn do naplnění kapacity jedné třídy.
 
Žádám všechny rodiče o včasnou informaci, zda o prázdninách či vedlejších prázdninách bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.  Je to nutné z důvodu zajištění stravování a provozu MŠ!
 
Zápis do MŠ
  • vydávání Žádostí o přijetí do MŠ  a Evidenčních listů proběhne 4.5. - 7.5.2021
  • zápis k předškolnímu vzdělávání pak proběhne 10.5. - 12.5. 2021 formou předem naplánovaných osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem. 
(zajišťuje : Pimparová Danuše, Dis – učitelka pověřena vedením MŠ)
 
Zápis do I. ročníku ZŠ:
Těšíme se do školy:
 
Proběhne ve 2. pololetí po zápisu do 1. ročníku ZŠ (zajišťuje:budoucí učitel/ka I. ročníku)
 
Konzultační hodiny v MŠ
 
Kdykoliv po předchozí dohodě s třídními učitelkami, nebo s vedoucí učitelkou mateřské školy.
 
Kroužek Zpíváníčko s Hankou:
 
Aktivita DDM Český Krumlov - probíhá v budově MŠ vždy v úterý od 12:30 do 13:15 hod., pro maximální počet 12 dětí ve věku  5-6 let. (zajišťuje H. Havlíčková lektor DDM, přihlášky na stránkách DDM Český Krumlov)
 
 
Úhrada školních akcí MŠ: 
 
V letošním roce se budou akce MŠ opět organizovat v MŠ, pro starší děti i mimo školku. Částka bude použita na úhradu aktivit, jako jsou divadelní představení, vzdělávací akce, návštěvy institucí, cestovné, popř. nákup potřebných věcí na pořádání akcí, které není možno uhradit z rozpočtu MŠ – např. drobné dárečky ke Dni matek, Dni dětí, …. . 
 
Částku 500,-Kč bude vybírat paní učitelka Lamačová. Pokud bude částka v účtu dítěte vyčerpaná, paní učitelka rodiče upozorní na nutnost fond dítěte doplnit. Finanční zůstatek dětí odcházejících do ZŠ se převádí na konto mladšího sourozence docházejícího do MŠ, nebo je vrácen v hotovosti rodičům (případně je po domluvě s rodiči věnován na úhradu nadstandartních pomůcek a výtvarných materiálů).
 
Děti v posledním roce před nástupem školní docházky se budou moci účastnit předplaveckého výcviku, částka na tento výcvik a dopravu na něj bude upřesněna a vybírána dodatečně. 
 
Stravování v MŠ: 
 
Všechny děti byly vydaným rozhodnutím přijaty k celodennímu vzdělávání. 
Mateřská škola je povinna zajistit celodenní stravování Vašeho dítěte, proto každé zapsané dítě do MŠ má automaticky zajištěno celodenní stravování (tj. dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu).
 
Pokud Vaše dítě bude pravidelně celý školní rok, popřípadě pravidelně určité dny v týdnu odcházet po obědě, nahlaste to třídním učitelkám a především vedoucí stravování p. Herbstové na tel.č. 380 739 167. Cena za celodenní stravování pak bude snížena o částku za odpolední svačinu.
Bližší informace a případné dotazy zodpoví přímo vedoucí stravování p. Herbstová v kanceláři ŠJ.
 
Odhlašovat celodenní stravování můžete nejpozději do 8.00 h příslušného dne, ale pouze v mimořádném případě tj. při náhlém onemocnění dítěte.
 
 Jinak prosím o odhlášení stravného minimálně den předem. Pokud dítě nebude mít stravování včas a řádně odhlášeno, jste povinni uhradit stravné v plné výši.
Pokud má dítě vážné dietní omezení, musí mu vlastní celodenní stravu zajistit rodiče. Dietní stravu dítěti učitelky v jídelně MŠ ohřejí a naservírují. 
 
Jídelníček jsou rodiče povinni sledovat a na případný alergen ve stravě upozornit učitelku.
 
Úhrada stravování: 
 
Stravování je možno hradit bezhotovostním převodem,či v hotovosti. Platby v hotovosti budete platit výhradně u vedoucí školní jídelny p. Herbstové v ZŠ- ŠJ v určených dnech a hodinách.
 
Kalkulace stravného pro školní rok 2020/2021
 
Děti ve věku do 6 let                                              Děti ve věku od 7 let
Dopolední svačina    8,- Kč                                    Dopolední svačina     8,- Kč
Oběd                    19,-Kč                                      Oběd                    22,- Kč
Odpolední svačina    8,- Kč                                    Odpolední svačina    8,- Kč
Celkem                35,- Kč                                     Celkem                  38,- Kč
 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte:
 
Pokud dítě nepřijde do MŠ, je povinností rodičů včas a řádně dítě omluvit třídním učitelkám, a to nejpozději do 8.00 hod. (viz. Školní řád MŠ)
 
Provozní pokyny: 
 
Děti se scházejí od 6:30 hod.ve třídě Koťátek v přízemí MŠ.
V 7.30 hod. odchází třída Sluníček do své učebny umístěné v prvním patře budovy.
Scházení dětí obou tříd je ukončeno v 8.30 hod., kdy začínají řízené činnosti.
V průběhu celého dne je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzavřena, vstup je zabezpečen elektronickým zvonkem. Rodiče jsou povinni prokázat se jménem a osobně předat dítě učitelce.
Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě je rodičům umožněno od 12:15 do 12:30 hodin.
Vyzvedávání dětí po poledním odpočinku je od 14:30 hodin.
Provoz MŠ končí v 16:30 hodin.
 
Pokud potřebujete dítě do MŠ výjimečně přivést později, prosím předem o osobní, či telefonickou informaci, v kolik hodin dítě přijde - Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ JEHO STRAVOVÁNÍ. 
 
Povlečení na postýlky můžete mít buď vlastní, nebo dostanete „školkové“. Pravidelně po 3 týdnech (v případě infekčních chorob i častěji – Covid-19, vši, neštovice, …) dostanete v pátek povlečení domů vyprat a v pondělí jej opět přinesete vyprané zpět do MŠ.  Praní pyžam se provádí pravidelně každý týden. Děti si pyžama odnášejí domů každý pátek. 
 
Informace pro rodiče o nadcházejících akcích MŠ
 
Prosím rodiče o pravidelné sledování nástěnek v budově MŠ a o nahlížení na webové stránky mateřské školy (adresa web stránek uvedena výše). Jsou zde průběžně zveřejňovány zprávy důležité pro vaši informovanost. 
 
 
Doporučená výbava do MŠ
Bačkory (pevnou obuv, ne pantofle a crocs)- podepsané 
Pyžamo (podepsané)
Náhradní oblečení –  spodní prádlo, ponožky, tepláky a tričko – vše podepsané
Hřeben  (podepsaný)
Hrneček na pitný režim, nejlépe plastový a podepsaný
Kartáček na zuby – podepsaný 
Batůžek, který bude stále na šatně a bude v něm uloženo náhradní oblečení ( spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky – vše podepsané
Pláštěnku - podepsanou
Gumovky (uložené ve skříňce MŠ, opět podepsané)
Igelitovou tašku na lůžkoviny
Roušku – podepsanou, uloženou na šatně pro případ podezření z nákazy COVID 19
V chladných měsících necháme na volbě rodičů, zda jako pojistku dají do batůžku kalhoty a bundu odolné proti vlhku a zimě.   
Dovolujeme si Vás důrazně požádat, aby všechny věci byly viditelně podepsané a nedocházelo k nepříjemným záměnám.
Dále prosíme, aby každé dítě do MŠ přineslo tyto hygienické potřeby:
1 ks dětská zubní pasta 
2 ks balíčku vlhčeného toaletního papíru    
4 ks balení papírových kapesníků tyto věci prosím nepodepisujte
1 ks balíčku papírových ubrousků 
 
Jak můžete pomoci mateřské škole Vy? 
Uvítáme jakoukoliv pomoc při úpravě zahrady MŠ při účasti na brigádách
Oprava rozbitých hraček -  tříkolky, traktory
Pomoc s šitím kostýmů, dekorací
Vyrobit nové dřevěné kryty na radiátory do jídelny MŠ
Prezentovat Vaši profesi dětem MŠ (exkurze do firmy, podniku, úřadu) 
Spolupracovat při různých akcích pořádaných mateřskou školou
Rády uvítáme Vaše další nápady a podněty a předem za ně děkujeme ( 
 
Vážení rodiče,
pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude kvalitní a povede ke spokojenosti všech stran, především Vašich dětí. 
Naší prioritou je, aby dítě rádo chodilo do naší MŠ a cítilo se tu bezpečně a spokojeně. Dovoluji si Vás poprosit, abyste případné problémy a připomínky okamžitě řešili v prostředí MŠ. Věřím, že dokážeme převážnou část sporných věcí vyřešit společně ku prospěchu všech stran.
Celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců MŠ Chvalšiny se na Vás a Vaše děti velice těší.
 
S  pozdravem                                                         Dana Pimparová DiS.