OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ CHVALŠINY
(školní rok 2021/2022)

v PDF formátu: ZDE - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY (vel. 743 Kb)


Základní informace o organizaci a průběhu zápisu

 
Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením proběhne zápis pouze distanční formou.
 • bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole
 

Termín podání žádostí o přijetí: od 1.4. do 23.4. 2020

Termín zápisu: 26.4.2020

 

Zápis je určen

 • VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2021 (řádný zápis)

 - pro děti narozené v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015

 - pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

 • VĚK dítěte –  5 let k 31. 8. 2021 (předčasný nástup do školy)

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte
  doloží příslušná vyjádření.

 

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.
 

K zápisu je nutné dodat

 • pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,
 • rodný list dítěte (kopie - vzdáleným přístupem)
 
 
Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetíje doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (547mcb3),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou nebo osobním doručením do poštovní schránky školy
 4. osobní podání v kanceláři školy: (po - čt od 8:00 do 15:00 hodin)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Zákonný zástupce vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky a doručí vzdáleně při podání žádosti o přijetí.

 • Bude vyžadováno doporučení PPP nebo SPC + vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte.
 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, absolvují zápis opět i v tomto školním roce.

V případě, kdy ŠPZ odloží vyšetření dítěte, RODIČE ABSOLVUJÍ ZÁPIS bez doporučení PPP, SPC.

Správní řízení o příjetí se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Rodiče před nástupem dítěte do školy předloží doporučení ŠPZ + vyjádření odborného lékaře dítěte.
Ředitel školy rozhodne na základě doporučení, vyjádření a žádosti o odklad o odkladu povinné školní docházky.

JE TEDY NUTNÉ zajistit si termín v PPP nebo SPC tak, aby bylo možné předložit veškerá doporučení nejpozději do 31.8.2021.

 

Kritéria přijetí

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 2. Docházka sourozence do ZŠ a MŠ Chvalšiny
 3. Dítě, které navštěvuje MŠ Chvalšiny
 4. Ostatní zájemci

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

- max. počet v jedné třídě: 30 žáků (v případě zařazení žáků se SVP může být kapacita snížena)

- max. počet otevíraných tříd: 1

V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity, rozhoduje los.

 

Zveřejnění výsledků zápisu bude v místě obvyklém: od 1. 5. 2021

 

Náhradní termín zápisu

úterý 12. 5. 2021

 • zákonný zástupce přihlásí své dítě k náhradnímu termínu předem na email školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Motivační část distančního zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022 je možný v den zápisu od 14:00 - 17:00 hodin.

 • zájemci se mohou hlásit na konkrétní čas na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - stáhnout ZDE (192 kB)

Zápisní list - stáhnout ZDE (910 kB)

Žádost o odklad školní docházky - stáhnout ZDE (410 kB)