Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zapis
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Termín podání žádostí o přijetí: od 1.4. do 30.4. 2020

Termín zápisu: 30.4.2020

 

 Zápis je určen:

 • VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2020

 - pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014

 - pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 • VĚK dítěte –  5 let k 31. 8. 2020

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.


   

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Škola vyžaduje doložení rodných listů prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Zákonný zástupce vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky pošle vzdáleně při podání žádosti o přijetí.

 • Bude vyžadováno doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2019/2020 povolen, absolvují zápis opět i v tomto školním roce.

V případě, kdy ŠPZ odloží vyšetření dítěte z důvodu mimořádného opatření, RODIČE ABSOLVUJÍ ZÁPIS a před nástupu dítěte do školy předloží doporučení ŠPZ + doporučení lékaře. ŘŠ rozhodne o odkladu PŠD na základě všech doporučení a žádosti o odklad.

JE TEDY NUTNÉ zajistit si termín v PPP nebo SPC tak, aby bylo možné předložit veškerá doporučení do 1.9.2020.


      Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 2. Docházka sourozence do ZŠ a MŠ Chvalšiny
 3. Dítě, které navštěvuje MŠ Chvalšiny
 4. Ostatní zájemci

 

Počet možných přijatých žáků činí 30. Maximální kapacita bude naplněna v souladu se splněním podmínek bodu

1 – 4. V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity rozhoduje los.

 

Zveřejnění výsledků bude v místě obvyklém: od 1. 5. 2020


 

Náhradní termín zápisu: úterý 14. 5. 2020

 • zákonný zástupce přihlásí své dítě k náhradnímu termínu předem na mail školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - stáhnout ZDE (192 kB)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ - stáhnout ZDE (410 kB)