Informace k přijímacímu řízení na SŠ


Povinnosti žáků k přijímací zkoušce na SŠ (testování)

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech uchazeče o testování a vzdělávání na svých internetových stránkách.

I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

POZOR ZMĚNA TEMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 3. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 4. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

Náhradní termíny

 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Dalšíinformace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení:
SHRNUTÍ AKTUALIT - K přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021


Stručný průvodce přijímacím řízením

 

Umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška):

 

 • kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 10. 2020 na svých webových stránkách
 • vyzvednutí přihlášek na ZŠ do 15. 11. 2020, odeslání na SŠ do 30. 11. 2020
 • na talentovou zkoušku (leden 2021) přijde písemné pozvání ze SŠ

 

Ostatní střední školy:

 

 • vyzvednutí zápisového lístku u výchovného poradce do 15. 3. 2021
 • pokud dojde ke ztrátě zápisového lístku, zákonný zástupce přinese čestné prohlášení (zde musí být napsáno, že čestně prohlašuje, že zápisový lístek nebude použit v žádném kole přijímacího řízení) výchovnému poradci a ten mu vydá nový.
 • obě přihlášky na SŠ obdrží zákonní zástupci do 22. 2. 2021
 • na obou přihláškách musí být uvedeny obě školy ve stejném pořadí
 • obě přihlášky (stejnopisy) je nutno odeslat na SŠ do 1. 3. 2021
 • pozvání k přijímacím zkouškám doručí písemně SŠ (kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 1. 2021 na svých webových stránkách)
 • výsledky přijímacího řízení se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
 • rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel SŠ v písemné podobě zákonným zástupcům
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává (je zveřejněno na seznamu na veřejně přístupném místě SŠ a na webových stránkách SŠ)
 • po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů (vzít zpět zápisový lístek zákon až na výjimky neumožňuje)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021.

  Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

  Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 12. dubna 2021
  • 2. termín: středa 13. dubna 2021

  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 14. dubna 2021
  • 2. termín: pátek 15. dubna 2021

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 12. května 2021
  • 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Jarkovskou (výchovný poradce)


Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Informace k zákonu o přijímacím řízení na SŠ (pdf 699 kB)