od 4.1.2021 nastoupí do školy (prezenční výuka) žáci 1. a 2. třídy

od 4.1.2021 distanční výuka žáci 3. a 9. třídy

od 18.1.2021 změna rozvrhu v distanční výuce

  • navýšený počet online hodin na II. stupni
  • rozvrhy pro jednotlivé třídy naleznete v učebnách na Google Classroom

28.1.2021 výpis vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

  • pouze 1. a 2. třída
  • ostatní žáci obdrží výpis vysvědčení při osobní přítomnosti ve škole

Klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

MŠMT v metodickém doporučení uvádí, že v tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, protože právě tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem nejen pro úspěšné zvládání distanční výuky. 

Za stávajících okolností lze doporučit zejména hodnocení slovní. Přihlížet by školy měly také k dalším skutečnostem, které ovlivňují výsledky vzdělávání, a to například aktivita při distanční výuce, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách distanční výuky anebo plnění zadaných úkolů. Je tedy vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

Z výše zmíněných důvodů a metodického doporučení MŠMT jsme se rozhodli v 1. pololetí šk. roku 2020/2021 klasifikovat žáky všech ročníků SLOVNÍM HODNOCENÍM.
Pouze u posledních ročníků a žáků, kteří se hlásí na SŠ, bude slovní hodnocení doplněno klasickou klasifikací (známkou). Vyplívá to z požadavků SŠ k přijímacímu řízení a přijetí.

 

29.1.2021 pololetní prázdniny

 

Podrobné informace v INFO COVID-19