Nepřítomnost žáka ve škole:

  • jedna vyučovací hodina: omlouvá příslušný vyučující
  • od dvou hodin do dvou dnů a nemoc: omlouvá třídní učitel
  • doba delší než dva dny: uvolňuje z výuky ředitel školy

Předem známá nepřítomnost žáka ve škole musí být rodiči omluvena písemně předem.
V případě vícedenní nepřítomnosti podejte žádost o uvolnění k rukám ředitele školy.

V případě nemoci dítěte mají rodiče povinnost informovat třídního učitele nejpozději do tří dnů od začátku absence prostřednictvím emailu, telefonicky, případně osobně.

Odchod ze školy v době vyučování bude žákům umožněn v doprovodu dospělé osoby nebo mohou být uvolněni z vyučování také na základě písemné žádosti podepsané rodiči v ŽK.

Žádost musí obsahovat:

  • datum nebo dobu, na kterou má být žák uvolněn
  • důvod nepřítomnosti
  • podpis rodiče (zákonného zástupce)

Po odchodu žáka ze školy nese zodpovědnost za své dítě zákonný zástupce.

Více informací naleznete v dokumentech školy - Školní řád ZŠ Chvalšiny