Zápis do MŠ bude probíhat ve dvou fázích. Od 30.4. - 4.5. 2018 si rodiče v MŠ vyzvednou potřebné formuláře tj. Žádost o přijetí, Evidenční list,.... zároveň při vyzvedávání formulářů dostanou evidenční číslo žadatele a vyberou si termín - tj. datum a čas osobního pohovoru, při  kterém odevzdají vyplněné a potvrzené formuláře. Osobní pohovory budou probíhat ve dnech 9.5. - 11.5. 2018. V dohodnutou dobu se rodič/rodiče dostaví na krátký vstupní pohovor i s přihlašovaným dítětem.
V zákonem stanovené lhůtě pak bude seznam přijatých dětí (pod přiděleným evidenčním číslem) zveřejněn na webových stránkách školy, a na veřejně přístupných nástěnkách v MŠ. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně poštou.

-- 
S pozdravem 

Dana Pimparová DiS.
uč. pověřená vedením MŠ Chvalšiny
tel: 728 762 613